Üzletszabályzat

1.) ÁRAK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

 • a. Az árak és szállítási feltételek az írásos „Megrendelés Visszaigazolás”-ban foglaltak szerint érvényes.
 • b. Gyártói döntés, vagy piaci hiány miatt kialakuló kínálatváltozás miatt az EU Pharma Kft nem vonható felelősségre.

2.) SZÁLLÍTÁS

 • a. A szállítás lebonyolítása a Vevő feladata, kivéve egyéni megállapodás esetén.
 • b. Az EU Pharma Kft az árukiadás megtörténtéig felelős a gyógyszerekért, minden ezután keletkező költség a Vevőt terheli, kivéve egyéni megállapodás esetén.

3.) FIZETÉSI FELTÉTELEK

 • a. Eltérő írásos megállapodás hiányában minden, az EU Pharma által kiállított előlegszámlát a Vevő köteles kiegyenlíteni a megadott határidőn belül.
 • b. Határidőn belül ki nem egyenlített számla (vagy megegyezés szerinti, szállítási napon meg nem történt számlafizetés) esetén, az EU Pharma Kft-nek joga van visszatartani az árut.

4.) TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

 • a. Eltérő egyéni megállapodás kivételével a gyógyszer a vételár teljes kifizetését követően kerül a Vevő tulajdonába
 • b. Az EU Pharma Kft jogosult az áru birtokba vételére amennyiben: a Vevő nem fizette ki a gyógyszert a megadott idő intervallumon belül, illetve ha a Vevő fizetésképtelenné válik vagy csődbe megy.

5.) ÁRUREKLAMÁCIÓ ÉS SZÁLLÍTÁSI HIÁNYOK

Árureklamáció feltételei amelyek a panasz tárgyát képezik, a következők:
 • a. Bármilyen okból történő árureklamáció esetén, a visszáru elküldése előtt az EU Pharma Kft-nek írásban engedélyeznie kell az gyógyszer visszaküldését.
 • b. Szállítási hiánnyal kapcsolatos reklamációt a szállítmány megérkezését követő 3 munkanapon belül írásban jelezni kell az EU Pharma Kft-nek.
 • c. A Vevő által visszaküldött gyógyszer minőségének meg kell felelnie azzal az állapottal amiben az EU Pharma raktárát elhagyta. Ellenkező esetben az áru “hibás” besorolást kap, és a Vevőt terheli az összes üggyel felmerülő költség. e. Az EU Pharma Kft. nem fogad el visszáruként olyan hűtött gyógyszereket amelynek visszaküldésének oka tárolási vagy ellenőrizetlen hőmérsékleten történő szállítás. f. Amennyiben az EU Pharma Kft. vállalja a visszáru felvételét, szándékáról 48 órával korábban értesíti a Vevőt. Amennyiben a visszáru megadott időre nincs előkészítve szállításra, a Vevőt terheli az összes ezzel felmerülő költség

6.) ADATVÉDELEM

Harmadik személynek, bankoknak, illetve finanszírozó szervezeteknek néhány esetben adhatunk át információt a Vevőről a következő esetekben:
 • a. Hitelbiztosítás megszerzése
 • b. Likviditási vizsgálat esetén
 • c. Könyvvizsgálati célokra
 • d. Felmérés és elemzés (beleértve hitelképesség, termék-és a statisztikai elemzés)
 • e. Értékpapírosítás
 • f. Érdekeink védelmében

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A felelősségek összefoglalása:
 • 1.) Az átadó
  • 1.1 Az EU Pharma Kft. minőségbiztosító gyógyszerésze csak felszabadított tételeket ad át megrendelésükre.
  • 1.2 Minden partnerét biztosítja, hogy gyógyszereit a beérkező megrendelések alapján, a releváns Forgalomba Hozatali Engedélyben rögzített minőségben és a visszaigazolás szerinti mennyiségben adja át.
  • 1.3 Az átadásra kerülő gyógyszerek közül a megkülönböztetett tárolást igénylő gyógyszerek gyűjtőcsomagolásain alábbi jelzéseket alkalmazza: Narancssárga címkén, fekete betűkkel + 2-8 oC: FHE szerint, „Hideg helyen tartandó” termék
  • 1.4 Az átadott gyógyszerekhez szükséges, szakmai dokumentumok:
   • Packing List (aláírva, lebélyegezve, egyedi sorszámozással), mely tartalmazza: a gyógyszer nevét, kiszerelési egységét, hatáserősségét, gyártási számát, leszállított darabszámot.
   • Minőségi bizonylat másolatát, mely, tartalmazza: a gyógyszerre, gyártási tételre vonatkozó analitikai adatokat, a végső felszabadítási nyilatkozatot, a minőségbiztosító gyógyszerész aláírását, pecsétet.
   • Alaki/Végleg engedély – másolati példányát biztosítja.
 • 2.) Az átvétel a Vevő részéről
  • 2.1 Az átvevő EU Pharma Kft. telephelyén átveszi a megrendelt gyógyszerszállítmányt és e tényt aláírásával igazolja az átvételi okmányokon/ Packing List-en. A gyógyszerek tételes átvétele a Vevő telephelyén történik.
  • 2.2 Az EU Pharma Kft. telephelyén való átvételt követően a gyógyszer biztonságáért, sérülésmentes- és szakmai előírásnak megfelelő tárolásért az átvevő a felelős.
  • 2.3 Az átvevő telephelyein történő gyógyszer mozgatás biztonsági szempontjaiért az átvevő- és vagy megrendelő vállalja a felelősséget.
  3.) A termékek átadása
  • 3.1 A kész gyógyszer mennyiségi átadásának / átvételének dokumentuma a Packing List.
  • 3.2 A Packing List a gyógyszerrel együtt kerül kiszállításra. Az EU Pharma telephelyén átvételkor az átvevő / megbízottja is aláírja és lepecsételi a szükséges dokumentumokat.
  4.) Panaszok kezelése, reklamáció kivizsgálása
  • 4.1 Hibás, sérült csomagolású gyógyszert kiadni / átvenni tilos.
  • 4.2 A gyógyszerek átvétele során mindkét fél kötelessége az átadásra kerülő tételek gyűjtő csomagolásának sértetlenségének ellenőrzése és igazolása.
  • 4.3 Rejtett hibák (gyűjtőn- és vagy kiszerelési egységen belüli) előfordulását a gyógyszerszállítmány átvétele után 5 munkanapon belül írásban (a szállítás időpontja, Packing List számára hivatkozással) a hiány részletes leírásával, digitális felvétel melléklettel igazolva kell az átadó telephelye illetékesének jelenteni.
  • 4.4 A bejelentett hibák/reklamáció kivizsgálását EU Pharma Kft. köteles megtenni és arról írásos jelentést küldeni.
  • 4.5 Nem megfelelőnek minősített gyógyszer ellenértékének kompenzálását a felek illetékesei egyezsége alapján kell rendezni, s azt reklamációs zárójelentésben rögzíteni.
  • 4.6 Amennyiben a panaszok okán a gyógyszerhamisítás gyanúja merül fel, a szerződő felek illetékesei közös kivizsgálást indítanak a tárgyban, s annak eredményét jegyzőkönyvvel zárják. Hamisítási gyanú igazolódása esetén a hatósági bejelentés az EU Pharma Kft. kötelezettsége.
  • 4.7 Rövid lejáratú gyógyszerek kezelése: A szállító a gyógyszereket lejárati idejüket megelőző tíz /10/ hónapig jogosult átadni, hacsak megrendelő a lejárati idő ismeretében és annak ellenére meg nem rendeli azokat.
  5.) Változáskövetés és deviáció kezelése
  • 5.1 A gyógyszer Forgalomba Hozatali Engedély változását érintő kérdésekben a Forgalomba Hozatali Engedély jogosultjának kötelessége a szakhatóságnál eljárni.
  • 5.2 A jelen megállapodás előírásaitól való eltérést, mint deviációt a felek minőségbiztosítási vezetőinek kezdeményeznie és dokumentálni kell.
  • 5.3 Kritikus szempont előfordulása esetén azonnal hibajavító és megelőző (CA/PA) tevékenységet kell folyamatba helyezni, s mindkét fél felé dokumentálni.
  • 5.4 Magyarországi hatósági gyógyszervisszavonás esetén a Vevő köteles visszaszállítani a kérdéses gyógyszert Az értesítés felelőssége az EU Pharma Kft.-t terheli.
  • 5.5 Amennyiben a célországban a szállított gyógyszerkészítmény kivonásra kerül, a Vevő köteles erről írásban tájékoztatni az EU Pharma Kft.-t.
  6.) Vegyes rendelkezések
  • 6.1 A nagykereskedelmi partnerek jogosultak adminisztratív vagy helyszíni, EU GMP szerinti inspekciójára. Az inspekció kiértesítése előzetesen elvárható (min.30 nap).
  • 6.2 A nagykereskedelmi partnerek kölcsönösen biztosítják egymást szükséghelyzet esetére, a munkaidőn kívüli elérhetőségről.
  • 6.3 Jelen Minőségügyi Szerződés a tárgybani Általános Kereskedelmi Feltételekkel együtt érvényes, de az abban foglaltakat nem írja felül.
  • 6.4 Jelen szerződés elfogadásával a felek (munkatársaikat is beleértve) titkossági kötelezettséget vállalnak a megállapodás tárgyát képező termék(-ek) adatait illetően, és titkosan kezelik azok hozzá tartozó dokumentumait.